Konsey

İşte o zaman "Konsey" adında gizli bir cemiyet beni buldu ve hayatımı sonsuza kadar değiştirdi.

That's when a secret society called the council found me And changed my life forever.

Tıbbi araştırmalar, Yüksek Konsey için bir öncelik değildir.

Medical research isn't a priority for the High Council.

Ama Gri Konsey kimseye bütün gerçeği söylemez, öyle değil mi?

But the Grey Council never tells anyone the whole truth, does it?

Yarın sabah konsey toplantısı var.

Council meeting tomorrow morning.

Ve son olarak da, yeni konsey başkanı Brooke Davis.

And finally, your new council president Brooke Davis.

Annemin orada bir ailesi vardı. ama Delvia Yüksek Konseyi bile bu konuda hiç bir şey yapamadı.

My mother had family there, but even the Delvian High Council couldn't do anything about it.

Bak şimdi, bir Birleşmiş Milletler var. Bir de Güvenlik Konseyi var.

Look, there's the United Nations, and then there's the Security Council, okay?

Çok iyi güçleri var ve Şeytani konsey tarafından da korunuyor.

He has great powers and is well protected by the Evil Council.

Sadece bu konseyin üyeleri ve önemli personel Geçidin adresini biliyor.

Only the members of this council and key personnel know the gate address.

Bu bir konsey değil.

This is not a council.