Kuşkusuz

Çünkü ya kendinden kuşku duymaya başladın ki bu sağlıklı ya da

Because either you're starting to doubt yourself, which is healthy, or

Kuşkusuz, en popüler, tüm zamanın en iyi, en sevilen ressamı.

Certainly, the most popular, great painter of all time, the most beloved.

Kuşku yok O ne yaptığını iyi biliyor!

No doubt she knows very well what to do!

Oh, o şekilde olmuş olabilir. Bundan kuşku yok.

Oh, it could've happened that way, no doubt about it.

Hiç kuşku yok, o deli!

No wonder he's mad

Kaptan Picard, gezegenime gelen yeni bir ziyaretçi olarak, yeteneklerime karşı tutarlı bir kuşku duymakta.

Capt Picard, as a new visitor to my planet, has been a consistent doubter of my abilities.

Ve bu kuşkular sadece babanın değil, benim de.

And this concerns not just your father, but me too.

Ama bu, kuşkusuz sizin ve Leydi Jang için bir güç kaynağı olacaktır.

But this will undoubtedly be a source of strength for you and Consort Hui.

Kuşkusuz burada yeterince zaman geçirdik.

We've certainly spent enough time here.

Kuşkusuz iyi olacaktır orada, değil mi?

Surely he'll be okay out there, right?