Kurt

Kanıtla o zaman bunu Kurt.

Well, prove it, Kurt.

Daha önce de kurt avladım ama böylesini değil.

I've hunted wolves before, but not like this.

Ben Bill Ramada bu da Kurt.

I'm Bill Ramada, and this is Kurt.

Kurt bana sakalını at!

Wolf, throw me your beard!

Madeleine Hightower benimle temas kurdu.

Madeleine Hightower contacted me.

Ataların büyük bir kurt öldürmüşler.

Your ancestors killed a big wolf.

bir kurt adamdır.

Is a werewolf.

O kurt adam arkadaşlar sonunda beni buldular.

Those werewolves guys eventually found me.

Lanetin kurt adam kısmı bir ay taşı ile mühürlenmiş.

The werewolf part of the curse is sealed with a moonstone.

Bayan Harris, bu bira Kurt's Amber Ale'e benziyor mu?

Ms. Harris, does this look like Kurt's Amber Ale?