Madde

Peki bu madde ne kadar kötü?

So how bad is this stuff?

Bayanlar baylar, binada biyolojik bir madde olabilir, ki bu da prosedürü takip edeceğiz demek oluyor.

Ladies and gentlemen, we may have a biological agent in the building, which means we follow procedure.

Buradayım çünkü yaklaşık yarım saat önce, zehirli bir madde dışarıda, bu binanın etrafında serbest bırakıldı.

I am here because about half an hour ago a toxic substance was released outside around this building.

Eğer karanlık madde varsa boş uzay diye bir şey yok demektir.

If dark matter does exist it means there's no such thing as empty space

Bir şey yanlış, Nazi nükleer projesi ile ilgili tek bir madde bile yok.

One thing is wrong, there is not a single item related to the Nazi nuclear project.

Affedersiniz Sayın Yargıç, bir madde daha var.

Just excuse me, Your Honor, just one more matter.

Kaptan, bu madde tehlikeli.

Captain, that stuff is dangerous.

Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtti.

Psychological evaluation: alcohol and substance addiction indicated.

Uyuşturucu madde ya da alkol var mı?

You got any drugs or alcohol on you?

Bu madde için.

For that matter.