Mall'da

Milletvekili Bookman genç seçmenleri Warwick Mall'da selamlıyor.

Representative Bookman greets young voters at the Warwick mall.

Bana da bir karton Pall Mall al.

Get me a carton of Pall Mall.

Bayan Hutton, Lakewood Mall'da alışveriş yaparken bayılmış.

Mrs. Hutton fainted while shopping at Lakewood Mall.