Marcello

Marcello, bu benim hatam değil.

Marcello, it's not my fault.

Çok güzel bir gece, Marcello.

What a beautiful night, Marcello!

Marcello, ona bir sandalye ver.

Marcello, give him a chair.

Marcello, beni duyuyor musun?

Marcello, do you hear me?

Marcello, ben her şeyi biliyorum.

Marcello, I know everything.

Marcello, Marcello, yavaş ol.

Marcello, Marcello, slow down.

Kız bunu benim için yapıyor Marcello.

She's doing this for me, Marcello.

Burada güzel bir Evin var, Marcello.

Nice place You've got here, Marcello.

Marcello, affet beni.

Marcello, forgive me.

Marcello, buraya gel.

Marcello, come here.