Martinez

Özel Ajanlar Nick Martinez ve Mark Dyson buradaki olay yerinde öldüler.

Yeah. special agents nick martinez and mark dyson Died at the scene here.

Hayır, hayır, ama Dave, o gece Martinez'in konuştuğu konusunda yalan söyledi.

No, no, no, but Dave lied about talking to Martinez the night he died.

Özel Ajanlar Nick Martinez ve Mark Dyson buradaki olay yerinde öldüler. Özel Ajan Marlon Hicks ikinci bir suç mahallinde ölü bulundu.

Special Agents Nick Martinez and Mark Dyson died at the scene here and Special Agent Marlon Hicks was found dead at a secondary crime scene.

Henry Morgan ve bu da NYPD'den Dedekif Jo Martinez.

Henry morgan, And this is detective jo martinez, nypd.

Bana bir iyilik yap Martinez.

Do me a favor, Martinez.

Bir dakika, Bay Martinez.

Wait a minute, Mr. Martinez.

Ben Dedektif Martinez.

I'm Detective Martinez.

Bu da Rick Martinez.

This is Rick Martinez.

Özel ajan Martinez..

Special Agent Martinez.

Adamınız öldü Ajan Martinez ve benim de iki elemanım kayıp.

Your man's dead, Agent Martinez, and two of my folks are missing.