Medya

Ama maalesef, ikimiz için de, bu medya onlardan biri değil.

Unfortunately for both of us, the media is not one of them.

Müzikal Tiyatro Sayısal Medya, Ortaçağ Bilimleri, Kadın Bilimleri, Yahudi Bilimleri, Afrika Bilimleri.

Musical theater, digital media, medieval studies, women's studies, Jewish studies, African studies.

Büyük bir şehir medya ilgisi çok ve başkan orada olacak.

Major city lots of media attention and the president will be there.

Binbaşı William Cage. Birleşik Devletler Askeri Medya.

Major William Cage, United States Military Media.

Maalesef senin için bu sabah Blake Medya'nın bir hissesini aldım.

Unfortunately for you I bought one share of Blake Media this morning.

Bu bir medya savaşı.

This is a media war!

Sadece politikacılar değil, biz muhabirler ve medya da bu işte rol oynadı.

Not only the politicians, we reporters and the media, also played a role.

Bu bir medya sirki.

It's a media circus.

Bu büyük bir medya olayı.

This is a major media event.

Bay Brooks bana hukuk firmasında bir medya ilişkileri pozisyonu sundu.

Mr. Brooks has offered me a media relations position at his law firm.