Metabolik

Enfeksiyon belirtisi yok. Metabolik ya da otoimmün bir hastalık değil.

There's no sign of infection, it's not a metabolic or autoimmune disease.

Metabolik yada otoimmun bir hastalık değil.

It's not a metabolic or autoimmune disease.

Evet, ama metabolik hareketlilik yok.

Yes, but there's no metabolic activity.

Metabolik fonksiyonlar muhtemel bir yıkıcı hormonal dengesizlik yarattı.

Metabolic functions produce a potentially disruptive hormonal imbalance.

Benim sorum metabolik hastalıklar hakkında.

My question is concerning metabolic diseases.

Metabolik ya da yapısal bir Uygun bir zaman gibi mi görünüyor?

No metabolic or structural does this look like a good time?

Hipokalemik, hipokleremik metabolik alkolosis.

Hypokalemic hypochloremic metabolic alkalosis.

Yerleştirilmiş uzaktan ölçüm cihazları, ağırlık, sıvı dengesi kan basıncı, kan gazı, sıcaklık ve metabolik dengeyi kaydediyor.

lndwelling telemetry records weight, fluid balance blood pressure, blood gases, temperature, metabolic balance.

Metabolik bir sendrom mu?

Is it a metabolic syndrome?

Sık sık yanlış teşhis koyuluyor. Metabolik bir hastalık.

It's often misdiagnosed as surgical, but it's a metabolic disease.