Molok

Arianek, Molok, Protik, söyleyin bana, neler oluyor?

Arianek, Molok, Protik, tell me what's going on.

Aşksız ve erkeksizim Molok'ta!

Lacklove and manless In Molochl

Molok, Protik, yüce önderimiz daha çok insani besin istiyor.

Molok, Protik, our supreme leader needs more human sustenance.

Molok ruhu elektrik akımı ve bankalar olan!

Moloch whose soul Is electrlclty and banksl

Molok sis içindeki fabrikalarında düş kurup çavlağı çeken!

Moloch whose factorles dream and croak In the fogl

Sik emiciyim Molok'ta!

Cocksucker In Molochl