Nathan

Ailem için değil, Nathan için de değil sadece benim için ve Chris bana bunu yapmamda yardım etti.

It's not for my parents, it's not for Nathan, it's just for me and Chris can help me get it.

Bu yılın, Tree Hill Lisesi, kral ve kraliçesi Nathan ve Haley Scott!

This years, Tree Hill High, king and queen are Nathan and Haley Scott!

Her zaman istediğimi; Senin için iyi olanı, Doug için iyi olanı ve Nathan Henry için iyi olanı.

I want what I've always wanted, what's best for you, what's best for Doug, and what's best for Nathan Henry.

Bu tür bir bilginin ne kadar değerli olduğuna dair bir fikrin var mı, Nathan?

Do you have any idea how valuable that kind of information is, Nathan?

Nathan, üzgünüm ama burada hiçbir şey yok.

Nathan, I'm sorry, but there's just nothing here.

Merhaba, biz Nathan ve Haley Scott, lütfen mesaj bırakın ya da bırakmayın.

Hi, this is Nathan and Haley Scott, please leave a message or not.

Nathan, iyi bir koca ve oğluna da iyi bir baba olduğun sürece

Nathan, as long as you're a good husband and a good father to your son.

Ben sadece senin için en iyisini istiyorum Nathan.

I only want what's best for you, Nathan.

Nathan, dinle, ben o adama hiçbir şey yapmadım tamam mı?

Nathan, listen, I didn't do anything to that guy, okay?

Sadece bana güven ve bir şans ver Nathan.

Just trust me, Nathan. Give me a chance.