Otoritesi

Dünya Kargo Otoritesi daha fazla bilgiye sahip olabilir.

The Earth Cargo Authority may have more information.

Senato otoritesi altında iletişim yasaklanmıştır.

Forbidden communication under Senate authority

Hala tüm kontrol onda Li Zongren in yeterli otoritesi yok ki o sadece bir kukla

He still has control of everything Li Zongren does not have enough authority He's only a puppet

Ne otoritesi altında, Ajan?

Under what authority, Agent?

Tam olarak kimin otoritesi altında çalışıyorsunuz?

Exactly under whose authority are you operating?

Kendini bir tıp otoritesi olarak görüyor.

He considers himself quite a medical authority.

Kadın otoritesi sorunları.

Female authority issues.

Neden otoritesi yok, biliyor musun?

You know why he lacks authority?

Bu Çizgi Roman Otoritesi'ydi.

It's the comics code authority.

Komutan Yardımcısı N'vek, benim, Tal Shiar'ın otoritesi altında hareket etti.

Subcommander N'Vek acted under my authority, that of the Tal Shiar.