We also found translations for word price in English.

Price

Tim ve Caroline Price hakkında ne biliyorsun?

What do you know about Tim and Caroline Price?

Çok teşekkür ederim, Bay Price.

Thank you very much, Mr. Price.

Bay ve bayan Price

Mr and Mrs Price,

Bayan Price, bu taraftan gelir misiniz, lütfen?

Mrs Price, would you come this way, please?

Hayır ben üzgünüm Bay Price.

No, I'm sorry, Mr Price.

Hey, onun zaten bir ortağı var, Price.

Hey hey, he's already got a partner, Price.

Diyor ki o burada ebeveynleriyle birlikte yaşamış, Thomas Cole ve Evelyn Price.

It says he lived here with his parents, a Thomas Cole and an Evelyn Price.

Tim ve Caroline Price.

Who? Tim and Caroline Price.

Evet! Sana söylüyorum, bu o, Michael Price.

I'm telling you, it's him, it's Michael Price.

Nadir bir şey, Bayan Price ama Kitty çok haklı.

A rare thing, Miss Price, but Kitty is quite right.