Radcliffe

Bu yüzden Cameron Radcliffe, adam öldürme suçundan tutuklandı ancak daha sonra beraat etti.

So Cameron Radcliffe was arrested for manslaughter, but then later acquitted.

Sen ve Radcliffe iyi arkadaştınız öyle değil mi doktor?

You and Radcliffe were great friends, weren't you, Doctor?

Dr Radcliffe nerede?

Where's Dr Radcliffe?

Ve biz hala Radcliffe'i bulmak zorundayız.

And we still have to find Radcliffe.

Kaptan Radcliffe nerede?

Where's Captain Radcliffe?

Geri doğru, bilirsin bir çeşit üst-kademe kadın okulu Radcliffe, Wellesley'deki gibi.

Back east, it's a sort of upper-echelon woman's school, you know, like Radcliffe, Wellesley.

Radcliffe burada olsaydı, Ben de bir kahraman olurdum.

If Radcliffe had been here, I'd have been a hero.

Harvard'da beş milyon kitap var, Radcliffe'te sadece birkaç bin.

Harvard's got five million books, Radcliffe a few thousand.

Bay Daniel Radcliffe?

Mr Daniel Radcliffe?

Tanrım, Nicola Radcliffe de orada.

God, there's Nicola Radcliffe.