Turkish-English translations for Roma:

Rome · Roman · other translations

Roma Rome

Ama senin baban onu kesti Büyük bir adamdı Ama bu yeni Roma ile her şey değişti.

But your father, he was a great man, but with this new Rome, it has all changed.

Roma bir günde inşa edilmedi.

Rome wasn't built in a day.

Ama Roma'yı, Daha çok seviyorum.

But that I love Rome more.

Click to see more example sentences
Roma Roman

Julius Sezar gibi büyük bir Roma savaşçısı olmak istemez misin?

Wouldn't you rather be a great Roman warrior like Julius Caesar?

Ben bir Roma memuruyum.

I'm a Roman officer.

Nulla salus extra ecclesiam Kutsal Roma kilisesi dışında, kurtuluş yoktur.

Nulla salus extra ecclesiam outside the Holy Roman church, there is no salvation.

Click to see more example sentences