Sendikası

Onun sendikası ne olacak?

What about his union?

Bir hafta sonra, Taşımacılar Sendikası ilk defa olarak gay şoförleri işe aldı.

A week later, the Teamsters union, for the very first time, hired openly gay drivers.

Tembel Piçler Ulusal Sendikası mı?

The National Union Of Lazy Bastards?

Bizim yerel bisiklet sendikası bir ördek avı düzenliyor.

Our local bicycle union is organizing duck hunting.

Hala öğretmenler sendikası olacak mı?

Would the teachers still be union?

Onlar Philadelphia bir suç sendikası konum.

They're a crime syndicate from Philadelphia.

Ve Vaughn Antonelli, İşçi Sendikası'ndan başka bir temsilci.

Vaughn Antonelli, another representative from the Department of Labor.

Ben Hemşire Sendikası'na üyeyim, June.

I'm in the nurses' union, June.

Raoul Wolford, Batı Yakası Sendikası.

Raoul Wolford, the West Coast Syndicate.

VA rüşvetleri, zehirli akarsu, Öğretmen Sendikası skandalı.

The VA kickbacks, toxic runoff, the Teachers Union scandal.