Sizin

Çünkü senin için iyi olanı biliyorum.

Because I know what's good for you.

Sen ve ben Biz sadece Sen ciddi misin?

You and I, we have got to just Really?

Sana bir şey söyleyeyim Bay Bir İki.

I tell you something, Mr. One Two.

Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı?

Is there anything that we can do for you?

Ve şimdi sen

Oh, and now you

İyi bir şey yaptın, ve Hanım Anne sana teşekkür etmek istedi sadece.

You did a good thing and Mother Sister just wanted to thank you for it.

Size söylemem gereken bir şey var.

There's something we have to tell you.

Ve sen oradaydın ve sen de oradaydın, ve ev gibisi yok.

And you were there and you were there, and there's no place like home.

Sonra sen ve ben

Then you and I

Ama, biliyorsun, sen haklısın.

But, you know, you're right.