Somerville

Ben Hank Somerville bu geceki konuğumuz Los Angeles'dan Veda Pierce!

I'm Hank Somerville, and tonight, our guest is Los Angeles' own Veda Pierce!

Baba! Bayan Somerville doğal bir filozoftur.

Daddy, Mrs Somerville is a natural philosopher.

Üç basamak aşağı, Bayan Somerville.

Three steps down, Mrs Somerville.

Amiral Somerville'den mesaj geldi, efendim.

Message from Admiral Somerville, sir.

Öyleyse siz bir ressamsınız Bayan Somerville?

So you are an artist, Mrs Somerville?

Hayır yok Bayan Somerville.

I do not, Mrs Somerville.

Baba Bayan Somerville için biraz çivi ver.

Daddy, some tacks for Mrs Somerville.

Somerville Akademisi de bunlardan biri.

Somerville Academy being one of them.

Ama ben Somerville'de yaşıyorum.

Well, I live in Somerville.

Yine de, babacığım, Bayan Somerville iyi bir sulu boya ressamı.

Nevertheless, Daddy, Mrs Somerville is a fine watercolourist.