Tessler

Yine yanlış, Zed, çünkü biz buraya Tessler'in ordusunu temsilen geldik.

Wrong again, Zed, because we're here as representatives of Tesler's army.

Ben General Tessler. Tron alışılmadık bir müttefik bulur.

This is General Tessler. Tron finds an unlikely ally.

Bu sırada, Tessler Argon şehrindeki tam kontrolünü sürdürüyor.

Meanwhile, Tesler maintains complete control over Argon.

General Tessler memnun olduğu sürece, ben de memnunum.

So long as general Tesler's pleased, I'm pleased.

Seven Hills'den canlı yayın, ben Laurel Tessler.

Reporting live from Seven Hills, I'm Laurel Tessler.

Sadece Tessler'e bizi kaybettiğini söyle.

Just tell Tessler you've lost us.

Sen Tessler'in ordusunda bir subaysın.

You're an officer in Tessler's army.