Tommy

Tommy bu gece önemli bir yemeğe çıkacağınızı söyledi. Şey, sanırım, ben o kadar önemli değilim.

Tommy said you guys had an important dinner tonight. well, I guess I'm not that important.

İçimde bir şey var Tommy! Korkunç ve tehlikeli bir şey! Ve çıkmasına izin veriyorum!

There's something inside me, Tommy, something awful and dangerous, and now I've let it out.

Bak Tommy, bu senin için ve Sarah için önemli gibi olmayabilir şu an, ama bir gün olacak.

Look, Tommy, maybe it isn't important to you or Sarah right now, but someday it might be.

Tommy, derin bir nefes al ve bana güven.

Tommy, take a deep breath and trust me.

Onun adı Tommy, ve o geçen geceden beri burada, değil mi?

His name is Tommy, and he's been there since last night, hasn't he?

Tommy. senin için biraz erken değil mi?

Tommy. A little early for you, isn't it?

Bu benim küçük kardeşim Tommy.

This is my little brother Tommy.

John ve Tommy bir şeyler seziyor. Ama ne olduğunu bilmiyorlar.

John and Tommy smell something, but they just don't know what.

Bak, bunu John ve Tommy başlattı.

Look, John and Tommy started this.

Şu Tommy üstünde biraz araştırma yaptım ve o kötü bir adam.

I've done some research on this Tommy, and he is a bad guy.