Wayne

James Gordon ile ilgili en ilginç şeylerden biri de Bruce Wayne ile olan ilişkisi.

One of the most interesting things about James Gordon is really in his relationship with Bruce Wayne.

Bu ciddi olarak bilinmeyen bir adam için oldukça ciddi bir yolculuk, Bay Wayne.

That's a pretty serious trip for a guy who's not known for getting serious, Mr. Wayne.

Evet peki, eğer izin verirseniz, benim adım Roy Rogers değil ve John Wayne de değil.

Yeah well, if you please, my name isn't Roy Rogers and it's not John Wayne either

İyi akşamlar Bay Wayne.

Good evening, Mr. Wayne.

Durum bundan biraz daha karmaşık, John Wayne.

It's a little more complicated than that, John Wayne.

Ama o benim en iyi arkadaşım, Wayne!

But she's my best friend, Wayne!

İyi geceler, Bay Wayne.

Good night, Mr. Wayne!

Clark Kent veya Bruce Wayne veya Peter Parker gibi.

It's like clark kent or bruce wayne or peter parker.

Wayne, bunun büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu biliyorsun.

Wayne, you know that this is a big misunderstanding.

Sen ve ben Beraber çok şey yaşadık, Wayne.

You and me we've been through a lot together, Wayne.