Turkish-English translations for aşağılayıcı:

humiliating · insulting · degrading · demeaning · derogatory · disparaging · offensive · other translations

aşağılayıcı humiliating

Tanrım, bu benim için ne kadar aşağılayıcı biliyor musunuz?

God, do you know how humiliating this is for me?

Ne kadar aşağılayıcı olduğunu biliyor musun?

Do you know how humiliating that was?

Tanrım, bu çok aşağılayıcı!

God, this is humiliating!

Click to see more example sentences
aşağılayıcı insulting

Peki, bu çok büyük bir hata ve herkes için aşağılayıcı, üzgünüm.

Okay? And it's a huge mistake, and insulting to everyone involved, and I'm sorry.

Bu senin için küçük düşürücü, çirkin ve aşağılayıcı olacak.

It will be humiliating, dirty, and insulting for you.

Aslında o kadar da aşağılayıcı değil Ray.

It's actually not that insulting, Ray.

Click to see more example sentences
aşağılayıcı degrading

Rachel, ne kadar kötü olduğunu, ne kadar aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu biliyoruz.

Rachel, we know how awful it was. How humiliating and degrading it was.

Biliyorum, bu sadece biraz aşağılayıcı, hepsi bu kadar.

Oh, I know. It's just a little degrading, that's all.

Bazı uzmanlara göre silikon meme implantları tehlikeli, sağlıksız ve aşağılayıcı.

Some experts say silicone breast implants are dangerous, unhealthy and degrading to women,

Click to see more example sentences
aşağılayıcı demeaning

Bunu aşağılayıcı, utanç verici ve biraz da üzücü buluyorum.

I find this demeaning and shameful and a little bit sad.

Lütfen Krusty. Bu çok aşağılayıcı bir şey.

Please, Krusty, this is very demeaning.

Bu çok aşağılayıcı, hepsi bu.

It's demeaning, that's all.

Click to see more example sentences
aşağılayıcı derogatory

Mary", gay olan biri için kullanılan aşağılayıcı bir terim, Sayın Yargıç.

Mary" is a derogatory term for someone who's gay, Your Honor.

Diğer etnik gruplar hakkında aşağılayıcı sözler söylüyor.

He says derogatory things about other ethnic groups.

Bu aşağılayıcı mı?

Is that derogatory?

aşağılayıcı disparaging

Bir partide Knicks ile ilgili aşağılayıcı bir yorum yaptı.

Made a disparaging remark about the Knicks at a party.

aşağılayıcı offensive

Aşağılayıcı bir şey.

It is offensive.