aşkları

Ruby'nin ilk aşkları Humphrey Bogart ve John Lennon'mış.

Ruby's first crushes were Humphrey Bogart and John Lennon.

Beth ve Mark, çocukluk aşkları.

Beth and Mark, childhood sweethearts.

İçki, sigara ve ahlaksız Fransız erkekleriyle tatil aşkları yok.

No drinking, no smoking, and no holiday romances with dirty Frenchmen.

Lawrence'ı hiç okudun mu? "Lady Chatterley'in aşkları"nı?

Have you ever read D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover?

Ofis aşkları çok kötü gidebilir.

Office romances can go very bad

İnternet aşkları ha?

Internet romances, huh?

Diğer bir deyişle onlar aşkları için anayurtlarını terk etmişler.

In other words they deserted their homelands for love.

Şehir çeteleri, gençlerin aşkları, cinayet.

Inner-city gangs, teenage lust, murder.

Gemi aşkları işleri karıştırıyor.

Shipboard romances complicate things.

Sevgilileri mahvolduktan sonra Aşkları, da yaşar, sonsuza dek.

after their beloveds have perished " "their loves live on, forever