Turkish-English translations for acısız:

painful, pain · painless · without pain · mild · other translations

acısız painful, pain

İçeri gel Scott. Bu yaşlı adama acısı için küçük bir şey ver.

Oh, come in, Scott, and give an old man a little something for his pain.

Ama daha az acı verici ve kalıcı olmaması için yollar var.

But there are ways to make it less painful and sometimes less permanent.

Evet, bu acı verici olmalı.

Yes, this must be painful.

Click to see more example sentences
acısız painless

yani acısız, hızlı bir ölüm ve ardından yeniden diriliş ölümsüzlük ve rüyaların bile ötesinde güçler.

So a quick, painless death followed by resurrection immortality and powers beyond your dreams.

Hızlı ve acısız"ya da" Yavaş ve korkunç.

Quick and Painless"or" Slow and Horrible.

Senin için acısız bir ayrılık plandığım için beni affet.

Excuse me for trying to allow a painless breakup for you.

Click to see more example sentences
acısız without pain

Acı başka bir şey ama bu. Özgür irade olmadan, sen nesin?

Pain is one thing, but this without free will, what are you?

Ona acısız bir hayat sözü verdim ee, korku olmadan bir hayat

I promised him life without pain uh, life without fear

Acısız hayat gerçek bir hayat değildir.

Life without pain isn't real life!

Click to see more example sentences
acısız mild

Sadece iki seçenek var tatlı soslu karides, acı soslu karides.

Only two choices: Shrimp in mild sauce, shrimp in hot sauce.

Mavi Acısız Evet.

Blue Mild Yes.

Az acılı, orta acılı ve muy caliente.

We got mild, medium and muy caliente.