adenozin

Demek istediğim, bu suda doğal bir çeşit adenozin inhibitörü gibi bir şey olmalı.

I mean, this water must possess a naturally occurring adenosine inhibitor or something.

Adenozin kalbi yavaşlatır. Seninki gibi hızlı atıyorsa bu iyi bir şey. Onunki gibi normal atıyorsa iyi değil.

Adenosine slows the heart, which is fine, if it's beating fast like yours, not fine, if it's normal like hers.

Adenozin bastınız mı? ve verapamil, bir saat önce kuğu gibi yüzdü.

Pushed adenosine? And verapamil, and floated the swan an hour ago.

Onun son projesi, siklik adenozin monofosfatı devrimsel bir şeydi.

Her last project on cyclic adenosine monophosphate? Revolutionary stuff.

Adenozin, ATP, Serotonin.

Adenosine, ATP, Serotonin.

Bu adenozin trifosfat değil.

It isn't adenosine triphosphate.

Hücreleri kloroform ve adenozin trifosfat ile doluymuş..

Her cells were filled with chloroform and adenosine triphosphate.

Ona adenozin ve biraz diltazem verdim

I gave her adenosine and some diltiazem, but