Turkish-English translations for adi:

bastard · name · fucking · little · cheap · dirty · common · mean · sleazy · petty · jerk · his name · vulgar · vile · measly · crummy · inferior · low · despicable · dastardly · simple · small · worthless · gutter · shit · poor · scurvy · other translations

adi bastard

Onu rahat bırak seni adi herif!

Leave him alone, you bastard!

Nerede o, seni adi herif?

Where is it, you bastard?

Bu adi herif gelene kadar burada kalıyor

We are staying here until this bastard

Click to see more example sentences
adi name

Evet, bu benim adim.

That's my name, yes.

benim adim Mark Nicholas Randall.

My name is Mark Nicholas Randall.

Benim adim Cheryl.

My name's Cheryl.

Click to see more example sentences
adi fucking

Bir daha söyle kaltak Beni rahat bırak adi herif.

Once more, you fucking bitch! Leave me alone, bastard!

Otur yerine seni adi herif!

You sit the fuck down, asshole!

Sen adi bir hırsızsın.

You are a fucking thief.

Click to see more example sentences
adi little

Seni gidi pis, adi herif!

You dirty little bastard!

Rica ederim, seni küçük adi hırsız.

You're welcome, you rotten little thief.

Küçük, adi bir orospu!

A miserable little whore!

Click to see more example sentences
adi cheap

Ya pahalı bir taklit, ya da gerçekten adi bir deri.

It's either an expensive fake or really cheap skin.

Bu bir numara veya adi bir jest değil.

And this isn't a trick or some cheap gesture.

Adi bir babası var.

She has a cheap father.

Click to see more example sentences
adi dirty

Sam, bu Adi Harry ile burda ne yapıyorsun?

Sam, what are you doing with Dirty Harry, here?

Bu akşam iki favorimi yayınlıyorlar Uçaklar, Trenler, Otomobiller ve Kirli, Çürük ve Adi.

They're screening two of my favorites tonight. Planes, Trains Automobiles and Dirty Rotten Scoundrels.

Adi, aşağılık bir yalan bu!

That's a dirty, stinking lie.

Click to see more example sentences
adi common

Adi bir suçlu, yaralı bir hayvan gibi

Like a common criminal Like a wounded animal

Demek mükemmel Sherlock Holmes adi bir hırsız oldu.

So the great Sherlock Holmes becomes a common thief.

Sen şimdi kime adi diyorsun.

Now, who you calling common

Click to see more example sentences
adi mean

Ben adi bir adamım.

I am a mean man.

Herif adi ama aptal değil.

He's mean, but he's not stupid.

Adi bir avukatı vardı.

She had a mean lawyer.

Click to see more example sentences
adi sleazy

İki Amerikalı kızın hayatı, adi bir kaçakçı ve açgözlü bir polis tarafından mahvediliyor.

Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.

Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sen adi, sinsi bir gözcüsün!

I know exactly who you are, you're a sleazy watcher spy.

Adi bir politikacı bile yok.

Not even a sleazy politician.

Click to see more example sentences
adi petty

Bir dakika, yani takımda adi bir hırsız var diyorsun?

Wait, you mean you have a petty thief on the team?

Adi bir hırsız gibi.

Like a petty thief.

Hırsızlık için? Adi bir hırsız gibi.

A robbery, like a petty thief?

Click to see more example sentences
adi jerk

Lee Cho In, seni adi.

Lee Cho In, you jerk.

Neden böyle adi bir herifsin sen?

Why are you such a jerk, eh?

Frank amca, adi herif, dur artık!

Uncle Frank, you jerk, stop it!

Click to see more example sentences
adi his name

Onun adi Andrew.

His name's Andrew.

Onun adi Abhishek Bachchan.

His name is Abhishek Bachchan.

Onun adi V.. .

His name was V

Click to see more example sentences
adi vulgar

Ben adi, aşağılık bir hırsızım.

I'm a common, vulgar little thief!

Bir avuç adi sinek işte.

Bunch of vulgar flies.

Peçete halkaları çok adi.

The napkin rings are vulgar.

Click to see more example sentences
adi vile

O bir adi, cimri ve bir korkak gibi konuşuyor.

He's vile, selfish and speaks like a coward.

Ben adi pis ve ahlaksızım.

I'm vile and filthy and corrupt.

Seni adi ırkçı.

You vile racist.

Click to see more example sentences
adi measly

Bu sadece bir avuç adi yıldıztozu!

It's just a measly handful of stardust!

Sırf sen ve o adi postların için. Seni terbiyesiz, kaba adam.

And all for you and your measly furs, you ill-mannered, unlettered oaf.

Koşun, sizi adi tembel sürüsü!

Run, you measly lazy horde!

Click to see more example sentences
adi crummy

Adi plastik bir bayrak ve ölü bir adamın tozdaki izleri.

A crummy plastic flag and a dead man's tracks in the dust.

Evet, bilirsin, aptalca saçma ve adi sanat.

Yeah, you know, like stupid, ridiculous, crummy art.

Böyle adi bir otelde bile bir telefon sistemi vardır.

Well, even a crummy hotel like this has a switchboard.

Click to see more example sentences
adi inferior

Bu çok adi bir markaya benziyor biliyor musun?

This looks like a very inferior brand, you know?

Çok adi bir marka.

A very inferior brand.

Bu Trakyalı ne de olsa arenada Solonius'un adi adamlarını yenerek bir umut ışığı gösterdi.

The Thracian shown promise in the arena albeit Against solonius's inferior stock,

Click to see more example sentences
adi low

Bu şehir adi bir kerhane gibi kokuyor.

This town stinks like a whorehouse at low tide.

Sen ucuz bir yontucusun, adi bir dolandırıcısın.

You are a cheap, chiselling, low-life hustler.

Felix, seni adi herif!

Felix, you fucking low-life!

adi despicable

Nasıl biri bu kadar adi olabilir ki?

How can someone be so despicable?

Seni adi sıçan.

You despicable rat,

Muhafızlar! Bu adi yaratığı yakalayın!

Guards, seize this despicable creature!

adi dastardly

Adi Magandalar ve Franken-kıtasalı!

Hick Dastardly and the Franken-continental!

En adi dileklerimizle, Adaletsizlik Loncası.

Dastardly yours, The lnjustice Guild.

adi simple

Seni adi sürtük!

You simple bitch!

Sarhoş ve başıboş, adi saldırı.

Drunk and disorderly, simple assault.

adi small

Adi bir suçlu gibi cesur bir asker öldürüldü.

A brave soldier was killed like a small-time criminal.

Adi hırsızlar ve pezevenkler

Small-time crooks and pimps

adi worthless

Seni adi fahişe.

You worthless bitch.

adi gutter

Sen aptal, bencil oxy tüttüren adi pisliğin birisin.

You are a stupid, selfish, oxy-smoking gutter turd.

adi shit

Seni adi pislik.

You cheap shit.

adi poor

Seni zavallı, salak, adi herif.

Oh, you poor, gullible bastard.

adi scurvy

O adi bilmecenin cevabı yok!

That scurvy riddle has no answer.