Turkish-English translations for afyon:

opium · poppy · opiate · other translations

afyon opium

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Afyon içiciliği çok ciddi bir suçtur, anladınız mı?

Smoking opium is a very serious offense, do you understand?

Belki de Asyalı grafiker ona biraz afyon verdi.

Maybe the Asian design major slipped her some opium.

Click to see more example sentences
afyon poppy

Afyon tentürü, haşhaş çiçeğinden elde edilen bir ürün

Opium tincture, a product derived from the poppy flower.

Afyon çok kuvvetli bir çiçek.

The poppy's a very sturdy flower.

Voodoo diyarı sadece afyon tarlasıymış. Basit bir eroin kaçakçılığı olayı.

Voodooland was just poppy fields a simple matter of heroin smuggling.

Click to see more example sentences
afyon opiate

Tahliller steroid için negatif çıktı ama afyon için pozitif çıktı.

The labs were negative for those But positive for opiates.

Uyuşturucu testinde marihuana, kokain ve afyon bulunmuş.

Tox screen: Negative for marijuana, cocaine, opiates.

Afyon ve halüsinojen kombinasyonu.

Combination of opiates and hallucinogens.

Click to see more example sentences