akım

Akımda başka bir soru daha var.

Here's another question I have.

Bayanlar ve baylar, Londra için doğru akım.

Direct current for London, ladies and gentlemen.

Belki de bir akımın ünlü bir sanatçısıydı.

Maybe she was a famous artist of something

Bir şeyler yapan bir elektrik akımı." dedi.

She said, it's an electric current that does something.

Küçük bir naqahdah güç kaynağı var, düşük seviyede akım vermek için tasarlanmış.

There's a tiny naqahdah power source designed to emit a low-level charge.

Herhangi bir akım koruyucu çocukları var mı?

Do they have any current foster kids?

Nicola Tesla alternatif akımı buldu ama tüm güç şirketleri Thomas Edison'un adını verdi.

Nicola tesla invented alternating current, But all the power companies are named after thomas edison.

Küçük bir akım problemi var.

There is a minor flow problem.

Bu bir elektrik akımı gibi, ama daha da güçlü

It's like a surge of electricity, only stronger than that.

Ne kadar akım çok fazla gelir?

how much current is too much current?