Turkish-English translations for akın:

flow · flocking · raid · rush · other translations

We also found translations for word akin in English.

akın flow

Tuz buza benziyor çünkü yumuşak ve plastik, bu yüzden o da akıyor.

Salt is similar to ice because it's soft and plastic, which is why it flows.

Benim kanım da sizinki gibi kırmızı akacak.

My blood will flow as red as yours.

Masum kanı akmakta ve öyle de devam edecek.

Innocent blood flows and will continue to flow.

Click to see more example sentences
akın flocking

Her şehirde bir "Tommy Kampı." Milyonlar koyun gibi akın edecek.

A Tommy Camp in every city, Millions flocking in like sheep.

Serçeler akın akın gelir ve kendilerine bir ziyafet çeker.

The sparrows will come flocking and have themselves a feast.

Bir kraliyet öğrencin olursa, tüm Viyana akın akın gelir.

One royal pupil, and all of Vienna will come flocking.

Click to see more example sentences
akın raid

İyi ki gerçek bir akın değil.

Good thing this isn't a real raid.

Yeni bir akın planımız var.

We have another raid to plan.

akın rush

Zaman akıp gider.

Time rushes by.