Turkish-English translations for alıcı:

buyer · sensor · receiver · consuming, consumer · taker · recipient · customer · receptor · set · other translations

alıcı buyer

Ve teori doğruysa, o sadece bizim alıcı değil; O bizim katil.

And if our theory is correct, she's not just our buyer; she's our killer.

Hardison, alıcı olmak için sahte bir kimliğe ihtiyacın var.

Hardison, you're gonna need a fake I.D. To be the buyer.

Nerede bu yeni alıcı?

Where's this new buyer?

Click to see more example sentences
alıcı sensor

Tamam da, motorlar ve alıcılar arasında doğrudan bir bağlantı yok.

Yeah, but there's no direct link between the warp engines and the sensors.

Yarbay Carter'ın alıcı programı hatta ve çalışıyor.

Colonel Carter's sensor program is online and operational.

Data, alıcılar alışılmadık bir şey tespit etti mi?

Data, did the sensors pick up anything unusual?

Click to see more example sentences
alıcı receiver

Konakçı bedende bir alıcı var, sinyal alan bir modem gibi.

The host body holds a receiver, like a modem receiving a signal.

Projeksiyon lenslerini kontrol et, ve eğer sorun orada değilse, tüm alıcıları kontrol et.

Check all projection lenses, and if it's not there, check all receivers.

Alıcı, Kablosuz bir mikrofon ve bir verici.

The receiver, a wireless mike and a transmitter.

Click to see more example sentences
alıcı consuming, consumer

Neden bu kadar cömert ve zaman alıcı bir jest yapıyorsun?

Why are you making such a generous and time-consuming gesture?

Anlamsız ve ucuz olabilir belki ama zaman alıcı değildir.

Cheap and meaningless, maybe, but, uh, not time-consuming.

Onların kayıtları saklama metotları ilkel ve zaman alıcı.

Their method of storing records is crude and time-consuming.

Click to see more example sentences
alıcı taker

Ve şimdi de kan alıcı.

And now. taker of blood.

Belki öyle ama yine de Jerry alıcı, ben de vericiyim.

Maybe, but Jerry is still a taker and I'm a giver.

O bir alıcı.

He's a taker.

Click to see more example sentences
alıcı recipient

Alıcı ile ilgili bir problem varmış.

A problem with the recipient.

Bu da karşıdaki alıcı.

It's the welcome recipient

Bir cep bilgisayarı, SWIFT numarası ve bir alıcı adı ver yeter.

Just get me a PDA, a SwlFT number and a recipient name.

alıcı customer

Groot onları sıkıştıran gümrüğü önlemek için; sonra Groot ile uçtunuz.. alıcılar onları doğrulamak için.

Groot packs them to avoid customs; then you fly with Groot to authenticate them to the buyers.

Alıcı düzenli bir müşteriniz miydi?

Was the buyer a regular customer?

alıcı receptor

Alıcılar açık, kontrol rölesi aktifleştirildi.

Receptors open. Control relays activated.

Sadece bölgeyi bir alıcı kulesi ile izle.

Just bombard the area with a receptor beacon.

alıcı set

Bu arada, bu Michael Riva'nın yaptığı bir başka göz alıcı set.

By the way, this was another spectacular set built by Michael Riva.