alımı

Bu bir çeşit intikam işe alımı mı?

Is this some sort of revenge hire?

Juliet oldukça büyük bir alım yapmıştı, tamam mı?

Juliet made a pretty big buy, all right?

Bu gazeteci rolünde: afganistan başbakan abdul nazari eve döndü. Kahramanca alımı için bu sabah.

Afghan Prime Minister Abdul Nazari returned home to a heroic reception this morning.

Hava ve hayati işlevler; nefes alımı, kalp atışı.

Air and vital functions: Breathing, heart rate.

İletişim kartı bağlantısı veri alımı için hazır.

Link to communications card ready for data reception.

Bay Edelstein ifade alımı gayet sıkıcıdır ve bütün hafta sürecek.

Mr. Edelstein, these depositions are pretty boring and they'll take the whole week.

Daha büyük alımdan bahsediyoruz. Bu da daha büyük risk demek.

We're talking about bigger buyers, that means bigger risks, right?

Ama sara hastalığı için tek tedavi, ilaç alımı.

But for epilepsy, the only treatment is medication,

Candace, ifade alımı şu anda gerçekleşiyor mu?

Candace, is the deposition happening now?

İstihdam kayıtları ile suçlu alımı formları karışmış.

Employment records mixed with offender intake forms.