Turkish-English translations for alım satım:

trade · other translations

alım satım trade

Bunlar gerçek alım satımlar değil.

Those aren't the real trades.

Fon kayıtları, alım satımlar, hesap bilgileri?

Fund records, trades, account information?

Sonra da lisanslı bir broker olarak alım satım yapabilirsiniz.

Then you begin trading as an S.E.C.-licensed broker.

Click to see more example sentences