Turkish-English translations for alındı:

acknowledgement · other translations

alındı acknowledgement

Alındı ve anlaşıldı efendim.

Received and acknowledged, sir.