aldırdı

Seni baban işe aldırdı?

Your father recruited you?

Addison bebeği aldırdı, Sloan kayboldu.

Addison terminated, Sloan disappeared.

Liman Paşa, bizim tümeni ordu ihtiyatı olarak Bigalıya aldırdı.

Liman Pasha had our battalion relocated in Biga as army reserve.

Bay Woolridge, beni Bill Cox'ın tamirhanesinde işe aldırdı.

Mr. Woolridge got me hired at Bill Cox's outfit.

Terfi aldırdı bana.

Got me promoted.

Bana diksiyon dersi aldırdı!

He got me elocution lessons!