alerji

Ne tür bir alerji tıbbi uyarı bileziği takmak gerektirir.

What kind of an allergy requires a medical alert bracelet?

Onun tıbbi kayıtlarına göre, o ciddi bir badem alerjisi vardı.

According to his medical records, he had a severe almond allergy.

Babamın Tanrı dışında her şeye alerjisi vardı.

My father was allergic to everything except God.

Annem alerjisi olduğunu söylüyor, ama ona inanmıyorum.

Mom says she's allergic, but I don't believe her.

Isaac, oğlun ilaç kullanıyor mu veya ilaç alerjisi var mı?

Isaac, is your son on any medication or allergic to any drugs?

Ama yanan haç, bu tıpkı bir nikel alerjisi gibi.

But the burning cross, that's just like a nickel allergy.

Nasıl her şeye alerjisi olabilir ki?

How can she be allergic to everything?

Onu ben alırdım ama karımın alerjisi var.

Well, I would take him, but my wife's allergic.

Fıstık alerjisi gibi düşün. Duygusal bir fıstık alerjisi.

It's like a peanut allergy, like an emotional peanut allergy.

Hayır, hayır, alkole alerjisi vardı.

No, no, he allergic to alcohol.