Turkish-English translations for alim:

scholar · savant · wise · other translations

alim scholar

Bir alim ve bir savaşçı!

A scholar and a warrior!

Ebu Hamid Muhammed, genç alim, hoş geldin.

Abu Hamid Muhammad, young scholar, welcome.

Sadece demir aya, Szma Zhongyuan ve Binbir surat Alim, Leng Qiuyun hayatta kalabilmiş

Only the Iron Palm, Szma Zhongyuan and the thousand-faced Scholar, Leng Qiuyun were alive

Click to see more example sentences
alim savant

Göz-el koordinasyonu ile burada birkaç alim var.

You got a couple savants here with eye-hand coordination.

Sosyal uygunsuzluk, sınırlı empati, numaralar için bir alim yeteneği.

Social awkwardness, limited empathy, a savant's gift for numbers.

alim wise

Ateşin babası, acımasız ve alim. Ejderha kanı bir kez daha yükselecek.

Father of fire, fierce and wise, dragon blood shall once more rise.

Asil, alim ve varlıklı patron Muhterem Peder Plancius'a.

To the noble, wise and wealthy patron the Reverend Plancius.