Turkish-English translations for alkolizm:

alcoholism · other translations

alkolizm alcoholism

Tıpkı alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı gibi genetik bileşenleri var.

Just like alcoholism or drug addiction, there's a genetic component.

Peki ya alkolizm? Uyuşturucu kullanımı, sigara, içki?

What about alcoholism drug abuse, the smoke, the drink?

Alkolizm için değil, nöbetler için. Tamamen farklı şeyler.

Not the alcoholism, the seizures, totally different.

Alkolizm veya frengi geçmişi yok.

No history of alcoholism or syphilis.

Alkolizm de bir hastalık.

Alcoholism is a disease.

Alkolizm ve Berry anevrizmasının ikisi de geçerli teoriler.

Alcoholism and Berry aneurysm are both valid theories.

Erken yaşta kellik, miyopluk, alkolizm ve bağımlılık şiddet eğilimi, obezite gibi.

Premature baldness, myopia alcoholism and addictive susceptibility propensity for violence, obesity, etc.

Alkolizm için değil, nöbetler için.

Not the alcoholism. Seizures.

Alkolizm geçmişiniz var mı?

Any history of alcoholism?

Alkolizm bir hastalık değildir.

Alcoholism is not a disease.