Turkish-English translations for alternatif:

alternate, alternative, alternating · option · other translations

alternatif alternate, alternative, alternating

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

Her zaman bir alternatif vardır, Alex.

There's always an alternative, Alex.

Alternatif Bir Hayat Tarzına Pratik Bir Rehber" mi?

A Practical Guide to an Alternative Lifestyle"?

Click to see more example sentences
alternatif option

sadece bir alternatif hepsi bu.

It's just an option, that's all.

Bir alternatif bu, evet.

It's one option, yes.

Lübnanlı militan bir alternatif değil.

The Lebanese militia isn't an option.

Click to see more example sentences