Turkish-English translations for amansızca:

relentlessly · other translations

amansızca relentlessly

Joseph, sen amansız ne bilmiyorsun.

Joseph, you don't know relentless.

Sonra Dorian var zeki, saldırgan, amansız bir avcı.

Then there's Dorian smart, aggressive, a relentless hunter.

O vahşi, merhametsiz ve amansız.

It's violent, remorseless, relentless.