Turkish-English translations for amfibi:

amphibian · amphibious · other translations

amfibi amphibian

Bu hayvan aslında, biri onu öpene kadar zavallı bir amfibiye dönüştürülmüş bir prens.

This animal is actually a prince turned into a pathetic amphibian, until somebody kisses him.

Ama, öyle bir hayvan ve bir amfibi ile arasında önemli bir fark var.

But there's one crucial difference between an animal like this and an amphibian.

Sürüngenlerin ve amfibilerin yaptıkları yenileşimler, çağdaş bir başarı hikayesi.

Remarkable innovations have made amphibians and reptiles amodern success story.

Click to see more example sentences
amfibi amphibious

Bugün Deniz Kuvvetleri'nin bütün Amfibi Vuruş Birliği dönüyor, Kate.

The whole Marine Amphibious Strike Group returns today, Kate.

Amfibi Savaş Okulu mezunluğu.

Amphibious Warfare School graduate