Turkish-English translations for anaerkil:

matriarchal · other translations

anaerkil matriarchal

Sayın Yargıç, DNA kanıtı Juan Alvarez'in anaerkil soyunu kanıtlıyor.

Your honor, DNA evidence proving the matriarchal lineage of Juan alvarez.

Berberiler ya da Amazighlerin anaerkil bir kültürü var.

The Berbers, or Amazigh, have a matriarchal culture.

Argentların anaerkil bir liderlik anlayışları var.

The Argents have a matriarchal leadership.

Click to see more example sentences