Turkish-English translations for anestezi:

anesthesia · anesthetic · anaesthesia · other translations

anestezi anesthesia

Burada yazdığına göre, organik bir ağrı kesici genel anestezi için bir alternatif.

Says here it's potentially an organic sedative. An alternative to general anesthesia.

Lokal anestezi altında, amniyon kesesi içine ince bir iğne yardımıyla girerek biraz sıvı alıyoruz.

Under local anesthesia,we run a thin needle into the amniotic sac and extract a little fluid.

Ciddi bir şey değildi ama anestezi yapacaklardı.

Nothing serious, but it did require anesthesia.

Click to see more example sentences
anestezi anesthetic

Bu çok küçük bir işlem Bex, ama yine de acı duymaman için lokal anestezi yapacağız.

It's a minor procedure, Bex, but we'll give you a local anesthetic to manage the pain.

Sana daha fazla anestezi vereceğim.

I'm gonna give you more anesthetic.

Yani, evet, kızınız olacak genel anestezi altında. , Ben, ah, ben onunla olabilir miyim?

So, yes, your daughter will be under general anesthetic. Can, I, uh, can I be with her?

Click to see more example sentences
anestezi anaesthesia

Gregor, parlak biyomekanik uzmanımız ve en önemlisi, anestezi ve biyokimyada bendeniz.

Gregor, our brilliant biomechanic and most important of all, anaesthesia and biochemistry.

Evet, ben bu aralar sadece anestezi yapıyorum.

Yeah, I just do anaesthesia these days.

Hayır, sadece anestezinin etkisi.

No, it's just the anaesthesia.

Click to see more example sentences