anketler

Bu bir sınav, anket değil.

It's a test, not a survey.

The Neptune Navigator" için bir anket yapıyorum.

I'm doing a poll for the Neptune Navigator.

Şu masaların etrafına iki sandalye ve. tıbbi anket kağıtlarınıkağıtlarını koyalım.

I need two chairs around these tables and the medical questionnaires.

Ama bu "anılar" sadece bir anketten ibaret değil mi?

But these "memories" are just a questionnaire, right?

Sahte bir anket yaptım.

I did a fake survey.

Ben Alya Danışmanlık'tan Marcela Fabbri. İç denetim anketi için geldik.

I'm Marcela Fabbri from Alya consulting we're here for an internal survey.

Bu bir hasta anketi.

It's a patient survey.

Sahte anket mi yaptın?

You did the fake survey?

Psikolojik profiller, derin anketler, Gelişmiş veritabanı.

Psychological profiles, in-depth questionnaires, an extensive database.

Bir anket için.

For a survey.