anormallikler

Şu an hiç de jeolojik olmayan bir anormallik bulduk, çok büyük ve çok yüksek.

Right now, we found an anomaly that is not geological at all; it's very big, very high.

Yani açıkcası orada bazı garip manyetik alanlar var, Ve bazı yerçekimi anormallikleri

So, obviously, we have some weird magnetic fields there and also some gravitational anomalies.

Ayrıca görsel ve işitsel sanrı ya da diğer davranışsal anormallikler yok.

And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?

Bir hastalık ya da beyin tümörü, geçici epilepsi belirtisi yok. Organik bir anormallik belirtisi yok.

No sign of concussion, brain tumor, temporal lobe epilepsy or organic abnormality.

Belki de protein seviyesinde bir çeşit anormallik vardı.

Maybe the protein level was some sort of anomaly.

Evet ama bir anormallik buldum.

Yes, but I found an anomaly.

Bu bir anormallik değil.

It's not an anomaly.

Ve bu sadece istatistiksel bir anormallik değil.

And it's not just some statistical anomaly.

Bu bir anormallik değil, Deck.

That is not an anomaly, Deck.

Ne tür bir anormallik?

What sort of anomaly?