Turkish-English translations for araştırma:

research, researching · investigative, investigation · searching, search · study · survey · inquiries, inquiry · explorative, exploration · probe · mining · pursuit · other translations

araştırma research, researching

Tamam, biraz araştırma yaptım. Diğer insanlar şöyle şeyler için para istiyorlar.

Okay, I've done some research, and here's some things other people want money for.

Evet, biraz araştırma yaptım.

Well, I've done some research.

Ama peki ya Bilimsel ve Teknolojik, Gelişmiş Araştırma Laboratuvarları'na ne dersin?

But how about "scientific and technological Advanced research laboratories,

Click to see more example sentences
araştırma investigative, investigation

Ben Ajan Teresa Lisbon, Kaliforniya Araştırma Bürosu.

I'm Agent Teresa Lisbon, California Bureau of Investigation.

Ajan Artie Rosen, Federal Araştırma Bürosu.

Agent Artie Rosen, Federal Bureau of Investigations.

Fox Mulder, Federal Araştırma Bürosu.

Fox Mulder, Federal Bureau of Investigation.

Click to see more example sentences
araştırma searching, search

Çünkü bu bizim ilk ejderha araştırma ve kurtarma görevimiz.

Because this is our first dragon search and rescue mission.

Hızlı bir araştırma yapmak çok zor.

It's hard to do a quick search.

Bu çok geniş bir araştırma.

That is a huge search.

Click to see more example sentences
araştırma study

Bu bir bilimsel araştırma değil.

This isn't a scientific study.

Bu bir bilimsel araştırma değil. Savaş alanı

This isn't a scientific study, it's a field run.

Bu yüzden bu tür federal araştırmalar yapıyorlar.

That's why they do these kind of Federal studies.

Click to see more example sentences
araştırma survey

Daha da önemlisi jeolojik araştırma kaynaklarım da var diyor.

And more importantly, the geological survey says there definitely is.

Şu anda, Komutan için önemli bir araştırma yapıyoruz.

We're on an important survey for the commander right now.

Anne? Burada hoş bir bayan var araştırma yapıyormuş

Mum, there's a nice lady here doing a survey.

Click to see more example sentences
araştırma inquiries, inquiry

Ve şimdi bir dava ve araştırma var.

And now there's a lawsuit and an inquiry.

Birkaç araştırma yaptım ve o haklı.

I've made some inquiries and she's right.

Glenn bir şeyler fark etti. Araştırma yapmamı istedi.

Glenn noticed some things, asked me to make some inquiries.

Click to see more example sentences
araştırma explorative, exploration

Bu senin iyiliğin için fakat bu bir araştırma

It's for your own good but it is an exploration.

Amiral Nelson Deniz Araştırmaları Bürosunu arıyor Müfettiş Bergen.

Admiral Nelson calling Bureau of Marine Exploration. Inspector Bergen.

Bu, barışçı bir araştırma.

This is a peaceful exploration.

Click to see more example sentences
araştırma probe

Evet, bu bir araştırma.

Yes, that's a probe.

Eğer bu o insansız araştırma

But if this is that probe

Ben buraya, araştırma ya da soruşturma için yalvarmaya gelmedim.

I didn't come here pleading for investigation or probes.

Click to see more example sentences
araştırma mining

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Benimki araştırma ve geliştirme.

Mine is research and development.

araştırma pursuit

Cinayet entelektüel bir araştırma değil ben de ölü adam tarzı bir adam değilim

Murder isn't an intellectual pursuit. I'm not a dead guy kind of guy.