Turkish-English translations for araştırmacı:

investigator · researcher, research · Explorer · scientist · scholar · inquisitive · other translations

araştırmacı investigator

Ama şimdi, Oscar ve Martin arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz.

But now, we're investigating the relationship between Oscar and Martin.

Belki biz sadece farklı insanları araştırmalıyız.

Maybe we should just investigate different people.

Ben gerçekten bir araştırmacı gazeteciyim.

I'm actually an investigative journalist.

Click to see more example sentences
araştırmacı researcher, research

Standart alan araştırması, tehlikeli bir şey değil.

It's just standard field research, it's nothing dangerous.

Babam araştırmalarını insanları kurtarmak için kullandı Damon. Çocukları, aileleri

My dad used his research to save people, Damon, children, families.

Sen tıbbi bir araştırmacı değilsin.

You're not a medical researcher.

Click to see more example sentences
araştırmacı Explorer

Bana çok önemli bir şeyler oluyor, ve ben bunu araştırmak istiyorum, ama daha fazla burada kalamam artık.

Something important is happening to me and I want to explore it, but I can't stay here any longer.

Amiral Nelson Deniz Araştırmaları Bürosunu arıyor Müfettiş Bergen.

Admiral Nelson calling Bureau of Marine Exploration. Inspector Bergen.

New Jersey, Galaksiler arası roket tetkik lideri.

New Jersey leader in intergalactic rocket exploration.

Click to see more example sentences
araştırmacı scientist

Bir doktorla bir bilim adamı arasında ne fark vardır?

What's the difference between a doctor and a scientist?

B", polisi ara. Ya da "C" o çılgın bilim adamına yakın birini öldür.

B,"call the police; Or" C," kill someone close to that mad scientist?

Ben bir bilim adamıyım, bu da benim araştırmam.

Uh, I'm a scientist. This is my, uh, research.

Click to see more example sentences
araştırmacı scholar

Şimdi alimler cevap için onu arıyor.

Now scholars, they call him for answers.

araştırmacı inquisitive

Sanırım şey gibi Araştırmacı?

I think it's like inquisitive?