Turkish-English translations for arabacı:

coachman · Carter · other translations

arabacı coachman

Darcy, Efendi Fitzwilliam için iyi bir baş arabacı olacağını söylüyor.

'Darcy says he will make a fine head coachman to Master Fitzwilliam.

Şimdi, şu böceklere bakın Bu Humprey ya da şu arabacı sineği

Now, see, these bugs This Humphrey or this Royal Coachman

Yaşlı arabacıya bir el ver, tamam?

Give old coachman a hand, will you?

Click to see more example sentences
arabacı Carter

Hey arabacı, geri dön!

Hey carter, come back!

Kadın değil. Sekerak, arabacı Zavallı adam hayatı boyunca balık yemiş.

Not a ladySekerak, the carter poor man ate fish all his life.