Turkish-English translations for arabacı:

coachman · Carter · other translations

arabacı coachman

Darcy, Efendi Fitzwilliam için iyi bir baş arabacı olacağını söylüyor.

'Darcy says he will make a fine head coachman to Master Fitzwilliam.

Şimdi, şu böceklere bakın Bu Humprey ya da şu arabacı sineği

Now, see, these bugs This Humphrey or this Royal Coachman

Yaşlı arabacıya bir el ver, tamam?

Give old coachman a hand, will you?

Bir de arabacı lazım.

We'll also need a coachman.

Bir Bidwell, Pemberley'de her zaman baş arabacı olmuştur.

A Bidwell's always been head coachman at Pemberley.

Arabacı Bayram Ocaklı sen misin?

Are you coachman Bayram Ocaklý?