arabacıya

Hey arabacı, geri dön!

Hey carter, come back!

Kendine başka bir arabacı bul Cyrus.

Get yourself another driver, Cyrus.

Darcy, Efendi Fitzwilliam için iyi bir baş arabacı olacağını söylüyor.

'Darcy says he will make a fine head coachman to Master Fitzwilliam.

Şimdi, şu böceklere bakın Bu Humprey ya da şu arabacı sineği

Now, see, these bugs This Humphrey or this Royal Coachman

Yaşlı arabacıya bir el ver, tamam?

Give old coachman a hand, will you?

Bir de arabacı lazım.

We'll also need a coachman.

Hey, Arabacı, orada dur!

Hey, Charioteer, stop there!

Bir Bidwell, Pemberley'de her zaman baş arabacı olmuştur.

A Bidwell's always been head coachman at Pemberley.

O zaman sadece bir arabacı ve mezar hırsızı olurum.

Then I am only a cabman and a grave robber.

Kadın değil. Sekerak, arabacı Zavallı adam hayatı boyunca balık yemiş.

Not a ladySekerak, the carter poor man ate fish all his life.