Turkish-English translations for aracı:

vehicle · car · tool · middleman · instrument · agent · means · intermediary · broker · brokerage · other translations

aracı instrument

Tanrı seni bana aşığım olarak değil, onun aracı olarak gönderdi.

God sent you to me as his instrument, not as my lover.

Ve bu da açıklıyor ki bu araçlar ve maske burada, değil mi?

And that also explains these instruments and the mask here, not?

Bir tıbbi araç da olabilir.

Maybe a medical instrument

Benim araçlar dizilmiş gerekir Tam olarak bu şekilde.

My instruments need to be lined up in exactly this way.

Ve şimdi yıldızlararası ölüm ışınım muhtemelen bir savaş aracı olarak kullanılacaktır.

And now my interstellar death-ray will probably be used as an instrument of war.

Ben vasküler araçlar gerekir

I need vascular instruments

Bu bir vasıta. diğerlerinin dünyasını kalbura çevirmek için bir araç

It's a means an instrument for ridding the world of the other.

Büyük makine hiçbir araç olmadan gerçek yaratım.

The big machine no instrumentalities true creation.